Regulamin Sklepu

 

§ 1. Definicje Regulaminu

 

Sklep internetowy platforma internetowa, sklep internetowy dostępny pod adresem www.darcet.pl 

Właścicielem, którego jest Dariusz Kozubek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU

Darcet Dariusz Kozubek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Nr 28261/08/U wydanej przez Prezydenta Miasta Kielce, NIP 6572173816, REGON 291182461

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb

zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Darcet Dariusz

Kozubek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572173816, REGON 291182461.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem platformy www.darcet.pl

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.darcet.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu

zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z

wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Regulamin Sklepu - obejmuje treść niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty

do zakupu z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 2. Kontakt ze Sklepem :

 

Adres Sprzedawcy: Radlin 56a 26-008 Górno

Adres e-mail Sprzedawcy: darcet@darcet.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 519 100 724; 516 809 391

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 56 1140 2004 0000 3802 5757 4606

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 17:00

 

§ 3. Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• włączona obsługa plików cookies.

 

§ 4. Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za

zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłami natury, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest

albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami z punktu 4. Regulaminu albo przez podanie

niezbędnych danych osobowych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie

  

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

• imię nazwisko

• adres do korespondencji

• nr telefonu

• adres e-mail

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Radlin 56a 26-008 Górno.

 

§ 6. Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)

• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji

• wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

• adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu

• wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

• wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia

• kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

• potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail

• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

• opłacić zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych, poczynając od daty złożenia

zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 7. Metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

• przesyłka pocztowa

• przesyłka pocztowa płatność przy odbiorze

• przesyłka kurierska

• przesyłka kurierska płatność przy odbiorze

• paczkomat

• paczkomat za płatność przy odbiorze w aplikacji

• odbiór osobisty dostępny pod adresem: Radlin 56a 26-008 Górno

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

• płatność przy odbiorze

• płatność za pobraniem

• płatność przelewem na konto Sprzedawcy

• płatności elektroniczne

• płatność kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327

Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 

§ 8. Zawarcie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 5.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail

na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co

najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz

potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej

wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności

kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki- Klient obowiązany jest dokonać płatności

przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez

Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania

dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Termin dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób, w przypadku wyboru przez

Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy

Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie

gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu

do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski.

 

§ 9. Informacja o sposobie wydania Eparagonu

 

Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra

Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i

warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na

wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin sklepu.

Sprzedawca wydaje Eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).

Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w

repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient

uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien

sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany

przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot produktu)

 

Konsument może w terminie 90 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do sklepu.

Konsument powinien odesłać Produkt nie noszący śladów użytkowania z

kompletem metek wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres PHU DARCET RADLIN 56A, 26-008 GÓRNO

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

Umowy, wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały

przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie, nie

później niż 90 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin

zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 90 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru do e-sklepu.

W przypadku zwrotu towaru przez nabywcę podstawą wystawienia faktury korygującej jest

otrzymanie przez sprzedawcę towaru, które jest równoznaczne z uzgodnieniem warunków korekty.

 

§ 11. Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik

będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast.

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z

późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu

w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od

dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.

W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia

wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy,

żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany

przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie

adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,

udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot

poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

W przypadku reklamacji i decyzji sprzedawcy o zwrocie środków za zakupiony towar wystawienie

faktury korygującej uznaje się za uzgodnienie warunków korekty.

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .,

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.

poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148

z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego

jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych

osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 

a) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to

jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawachkonsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

d) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .