Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika (Klienta),przysługujące mu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

.....

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Darcet" Dariusz Kozubek NIP 657-217-38-16, REGON 291182461

Adres miejsce wykonywania działalności: Radlin 56a, 26-008 Górno

§2. Cel przetwarzania danych osobowych

PHU Darcet Dariusz Kozubek przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu www.darcet.pl w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis ww.darcet.pl

- zarejestrowania się w serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- tworzenia wewnętrznych raportów i analiz

- tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu (Google Analytics, pixel FB)

- w celu wysyłki newslettera

 

§3. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej, księgowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe Użytkowników nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

§4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO ), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów krajowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie:

  • zawartych z Tobą umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • właściwych przepisów prawa regulujących zawarte umowy oraz powiązane z nimi obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i rachunkowej,
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,

Twojej zgody w zakresie i w celu wynikającym ze złożonego oświadczenia, jeżeli ją złożyłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia i realizacji – bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
Podanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynika z właściwych przepisów prawa.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres Twojej skrzynki pocztowej i/lub Twój numer telefonu bądź udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w ramach naszego formularza kontaktowego.

§5. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz umowy sprzedaży oraz po ich zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Użytkownika zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez przez Użytkownika sprzeciw.

Przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej wykonaniu – przez wynikający z prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej.

§6. Polityka plików Cookies

...

1. Poprzez pliki Cookies ( ciasteczka) należy rozumieć małe pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, które Użytkownik wykorzystuje do korzystania z serwisów internetowych ( komputer, laptop, smartfon). Zawierają one informacje zapisane w postaci szeregu liter i cyfr. Przede wszystkim są one niezbędne do zadań wymagających autoryzacji np. logowania do konta pocztowego, sklepu internetowego czy portalu społecznościowego, więc ich stosowanie ma celu poprawienie i usprawnienie działania stron internetowych.

..

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Wykorzystujemy je do:

a) zapewnienia możliwości logowania i utrzymania ciągłość sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie naszego sklepu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają parametry jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) tworzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu, na podstawie których, mamy możliwość poprawy i optymalizacji jego funkcjonowania.

...

3. Rodzaje plików Cookies wykorzystywanych w naszym serwisie:

a) sesyjne i trwałe -w zależności od czasu, przez jaki są one przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki sesyjne zwane również tymczasowymi przechowywane są , gdy Użytkownik serwisu jest na stronie naszego sklepu i usuwane są w momencie opuszczenia strony bądź zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Trwałe, zwane również stałymi przechowywane są podczas korzystania z naszego serwisu i nie zostają usunięte po jego zamknięciu lub zamknięciu przeglądarki. Ich usunięcie możliwe jest dopiero po samodzielnym wyczyszczeniu plików cookies na swoim urządzeniu przez Użytkownika.

b) własne i zewnętrzne- w zależności to od źródła pochodzenia pliku. Własne pochodzą  bezpośrednio z naszej strony, są umieszczane i wykorzystywane bezpośrednio przez nas. Zewnętrzne pochodzą  ze stron podmiotów zewnętrznych, są umieszczane i wykorzystywane przez te podmioty. Są to między innymi podmioty, z którymi współpracujemy.

..

4. Narzędzia zewnętrzne wykorzystywane w serwisie www.darcet.pl

...

a) podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski (Domodi Sp. z o.o.) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski

b) Google Analytics. Narzędzie to gromadzi dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania strony, wykorzystując do tego pliki cookie. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystujemy do analizy użytkowania strony oraz do tworzenia raportów na temat użytkowania naszej witryny. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

c)porównywarki internetowe: 

d) portale społecznościowe:

e) portale do wysyłki newslettera: 

  • FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051 https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

5. Standardowo większość oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

...

6. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, którą wykorzystuje na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ich ustawieniach. 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer

Opera

Safari

...

7. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarkach internetowych Użytkownika, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego sklepu internetowego, mogą uniemożliwić jego poprawne działanie lub sprawić, że korzystanie z serwisu będzie mniej wydajne.

§7. Bezpieczeństwo

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

§8. Twoje prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§9. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób. 

1. Online e-mail na adres: darcet@darcet.pl

2. Telefonicznie: 519 100 724

3. Listownie na adres: PHU DARCET Radlin 56a, 26-008 Górno